Instrukcja rejestracji w systemie teleinformatycznym: doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, doradców leśnych, ekspertów przyrodniczych oraz planów działalności rolnośrodowiskowej
 1. Wejście na witrynę internetową bazy doradców
 2. Ogólne uwagi dotyczące wypełniania formularza rejestracji
 3. Zasady wypełniania poszczególnych bloków formularza
  1. Pierwsza część rejestracji: Dane osobowe
   1. Dane ogólne
   2. Miejsce świadczenia usług
   3. Miejsce zatrudnienia
   4. Hasło
   5. Wpisz widoczny kod
   6. Zapisz dane
  2. Druga część rejestracji : deklaracja uprawnień
   1. Uprawnienia doradcy rolniczego
   2. Uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego
   3. Uprawnienia eksperta przyrodniczego botanika lub ornitologa
   4. Uprawnienia doradcy leśnego
 4. Logowanie
 5. Rejestracja planów działalności rolnośrodowiskowej
 6. Dodatkowe informacje

 1. Wejście na witrynę internetową bazy doradców

  Spis treści

  1. Aby zarejestrować się w systemie teleinformatycznym, należy wejść na stronę www.cdr.gov.pl i kliknąć na widocznym poniżej banerze na stronie głównej witryny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie-hasło Rejestrujesz uprawnienia
  2. Lub wejść bezpośrednio na stronę bazy wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej: www.doradca.cdr.gov.pl i kliknąć przycisk Rejestracja

   W obu przypadkach w pasku adresu przeglądarki internetowej pojawi się adres widoczny na ilustracji poniżej


   jednocześnie ukaże się formularz rejestracji doradcy

 2. Ogólne uwagi dotyczące wypełniania formularza rejestracji

  Spis treści

  1. Formularz jest podzielony na kilka bloków informacyjnych. Wypełnienie pól jest obowiązkowe. Pola, które nie dotyczą rejestrującego się należy uzupełnić wpisując myślnik.W przypadku pozostawienia pustych pól formularz nie zostanie zapisany
  2. Wszystkie daty należy wpisywać w żądanym formacie (np. 2009-03-20) w przypadku nie zachowania żądanego formatu formularz nie zostanie zapisany i pojawi się komunikat o błędzie
  3. Po wypełnieniu każdej strony lub części formularza należy nacisnąć przycisk Zapisz dane aby zostały one przesłane i zapisane w bazie danych na serwerze CDR

 3. Zasady wypełniania poszczególnych bloków formularza

  Spis treści

  1. Pierwsza część rejestracji:Dane osobowe
   1. Dane ogólne
    1. W przypadku nazwisk dwuczłonowych należy wpisać je z myślnikiem bez spacji, jak na ilustracji powyżej
    2. Nazwisko rodowe należy wpisać jeżeli nie jest to nazwisko aktualnie używane
    3. Miejsce urodzenia - miejscowość
   2. Miejsce świadczenia usług
    Jako miejsce świadczenia usług należy wskazać adres, pod którym można znaleźć doradcę lub eksperta w celu zlecenia wykonania usługi (miejsce świadczenia pracy)

    1. Należy wybrać rodzaj miejsca pracy :

     * wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego

     * oddział ośrodka doradztwa rolniczego

     * powiatowa jednostka doradztwa rolniczego

     * izba rolnicza

     * inne (np. osoby fizyczne, firmy prywatne, organizacje,nadleśnictwa, leśnictwa, instytucje inne niż państwowe jednostki doradztwa rolniczego)

    2. Wybierając wojewódzką jednostkę ODR należy wskazać powiat, w którym jest zlokalizowana jej siedziba np. osoby pracujące we Wrocławiu w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego - jako powiat wskazują Wrocław
    3. W przypadku zaznaczenia Izby Rolniczej lub Inne należy wpisać nazwę i adres ręcznie

     Przykładowe dane doradcy leśnego:

    4. Jeżeli dokładny adres nie zawiera np. nazwy lub numeru ulicy, w odpowiednim polu należy wstawić myślnik
    5. W przypadku niezatrudnionych osób fizycznych, należy w polu Nazwa wpisać imię i nazwisko
    6. Należy podać co najmniej jeden numer telefonu
    7. Należy podać indywidualny adres e-mail wykorzystywany do celów służbowych

     Adres e-mail stanie się jednocześnie niepowtarzalną nazwą użytkownika służącą do logowania się do systemu w celu korekty danych i rejestracji planów rolnośrodowiskowych

     Jeden adres e-mail może być zarejestrowany w systemie jeden raz, kolejna próba wykorzystania danego adresu e-mail przez jednego lub kilku użytkowników podczas rejestracji zakończy się niepowodzeniem

   3. Miejsce zatrudnienia
    Miejscem zatrudnienia dla pracowników państwowych jednostek doradztwa rolniczego są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego. Jeżeli w bloku Miejsce świadczenia usług wybrano jedną z jednostek państwowych, to pola bloku Miejsce zatrudnienia zostaną uzupełnione automatycznie

    W przypadku wybrania w bloku Miejsce świadczenia usług pozycję Izba Rolnicza lub Inne, należy wpisać samodzielnie nazwę i adres miejsca zatrudnienia, a w przypadku braku zatrudnienia, pozostawić tę część niewypełnioną

    Na ilustracji poniżej przykład danych doradcy leśnego

   4. Hasło

    Indywidualne dla każdego rejestrującego się doradcy lub eksperta, musi zawierać od 6 do 20 znaków, wśród nich co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę. Hasło należy zapamiętać i posługiwać się nim przy każdym wejściu do systemu w celu wprowadzania nowych informacji (np. rejestracja planów)

   5. Wpisz widoczny kod

    W celu autoryzowania danych formularza należy odczytać tekst z obrazka i przepisać do pola tekstowego znajdującego się po jego prawej stronie uwzględniając przy tym wielkość liter

   6. Przycisk Zapisz dane

    Należy upewnić się czy wszystkie dane są wpisane poprawnie, gdyż po zapisie - a do czasu weryfikacji danych w Centrum-nie będzie możliwe wprowadzanie poprawek. Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz dane, aby dane zostały zapisane w bazie na serwerze CDR

    Po zapisaniu danych rejestrujący się przechodzi do drugiej części formularza rejestracji czyli deklaracji uprawnień

  2. Druga część rejestracji: Dane o uprawnieniach

   Spis treści

   Druga część formularza stanowi odpowiednik wniosku o wpis na listę doradców lub ekspertów. Wypełnienie tej części jest równoznaczne z wypełnieniem wniosku o wpis na listę i jest to jeden z warunków pojawienia się nazwiska rejestrującego na liście osób zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Osoby posiadające więcej niż jeden rodzaj uprawnień wypełniają odpowiednio więcej bloków i tym samym zgłaszają się na wszystkie odpowiednie listy doradców/ekspertów

   W tym formularzu widnieje kilka informacji z wcześniej zarejestrowanych danych osobowych oraz nowy blok informacyjny o tytule Wybierz uprawnienia

   1. Po zaznaczeniu jednego z podanych pól opcji zostanie wyświetlony nowy blok formularza dotyczący wybranych uprawnień
   2. Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące uprawnienia i kliknąć przycisk Zapisz dane,po kliknięciu tytuł przycisku zmieni się na Zapisz zmiany
   3. Jeżeli rejestrujący się posiada więcej niż jeden rodzaj uprawnień może kontynuować deklarację uprawnień wybierając kolejne pole opcji i wypełniając kolejny formularz pamiętając aby po wypełnieniu każdego kolejnego formularza zapisać dane.

    Konieczne jest zadeklarowanie co najmniej jednego rodzaju uprawnień aby zarejestrowane dane zostały zweryfikowane a osoba zarejestrowana mogła trafić na listę doradców/ekspertów. Rejestracja , która zostanie zakończona na pierwszej części tj. zapisaniu tylko danych osobowych nie zostanie zweryfikowana a dane zostaną usunięte z systemu po 30 dniach

   4. Po zakończeniu zapisywania danych o uprawnieniach należy wylogować się z systemu poprzez kliknięcie przycisku Wylogowanie znajdującego się w obszarze górnego menu

    Jeżeli wyjście/wylogowanie z systemu nastąpiło po zapisaniu jedynie danych osobowych należy zalogować się na stronie i uzupełnić formularz o co najmniej jedno uprawnienie i zapisać zmiany.Instrukcja Logowania w systemie znajduje się tutaj

  3. Uprawnienia doradcy rolniczego

   Spis treści

   1. Nr zaświadczenia o ukończeniu szkolenia "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym" ukończonym w 2009r. lub później Warunkiem widnienia na liście doradców rolniczych jest ukończenie wymienionego szkolenia, numery zaświadczeń z tych szkoleń są zakończone literą A oraz literą B( patrz ilustracja wyżej)
   2. Nr na liście doradców rolniczych-nowy - nadawany automatycznie, tożsamy z numerem identyfikacyjnym.
   3. Nr na liście doradców rolniczych-stary jeżeli doradca go posiada zostanie wpisany przez pracownika CDR (podczas weryfikacji) doradcom, którym taki numer nadano.W przypadku doradców, którzy zgłaszają się na listę doradców rolniczych po raz pierwszy pole pozostaje niewypełnione. Stary numer na liście doradców rolniczych jest niezbędny przy weryfikacji dokumentów złożonych do 15 listopada 2010r. w ARiMR i MRiRW. Przy składaniu nowych dokumentów od 15 listopada 2010r. należy posługiwać się nowym numerem na liście doradców rolniczych.
   4. Data ukończenia szkolenia jest zawarta w zaświadczeniu
  4. Uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego

   Spis treści

   1. Nr uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego – podany w treści zaświadczenia o zdanym egzaminie na doradcę rolnośrodowiskowego, w formacie: _ _/_ _ _ _/_ _
   2. Doradcy rolnośrodowiskowi wpisują nr uprawnień oraz datę, określoną w zaświadczeniu o złożeniu egzaminu.
   3. W związku z obowiązkiem ukończenia przez doradców rolnośrodowiskowych również szkolenia „Minimalne zasady wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, doradca rolnośrodowiskowy powinien potwierdzić też ukończenie takiego szkolenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Ukończenie szkolenia mogą zaznaczać wyłącznie osoby, które ukończyły w/w szkolenie w 2009 r. lub później
  5. Uprawnienia eksperta botanika i eksperta ornitologa

   Spis treści

   1. Numer zaświadczenia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
   2. Data zaświadczenia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska
   3. Numer zaświadczenia o zdanym egzaminie eksperckim (_ _ _/2010/EP) wydanego przez dyrektora Centrum w Brwinowie
   4. Data zdania egzaminu eksperckiego w Centrum w Brwinowie
   5. Zapisz dane
  6. Uprawnienia doradcy leśnego

   Spis treści

   1. Nr zaświadczenia wydanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
   2. Data wydania zaświadczenia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (RRRR-MM-DD)

 4. Logowanie

  Spis treści

  Sytuacje wymagające ponownego logowania się doradcy:

  *aktualizacja danych do kontaktu (np. numer telefonu, adres)

  *uzupełnienie danych o nowo nabytych uprawnieniach, czyli wniosek o wpis na kolejną listę

  *rejestrowanie planów działalności rolnośrodowiskowej lub wprowadzanie zmian do własnych, zarejestrowanych planów (doradcy rolnośrodowiskowi)

  1. Kliknij na banerze zakładkę Logowanie
  2. Wpisz adres e-mail zgłoszony w formularzu rejestracji
  3. Wpisz hasło zgłoszone podczas rejestracji. Hasło nie wygasa, służy do wielokrotnego logowania w systemie

   W przypadku problemu z logowaniem, mimo że nazwisko widnieje na liście w systemie teleinformatycznym i konto powinno być aktywne należy upewnić się co do poprawności wpisywanych danych logowania.Jeśli problemy nadal występują należy skorzystać z opcji Przypomnij hasło

   1. Nacisnąć przycisk Przypomnij hasło
   2. Wpisać adres mailowy podany w formularzu rejestracji
   3. Nacisnąć przycisk Przypomnij
   4. Na podany adres mailowy zostanie wysłane nowe hasło
   5. Znaleźć w poczcie elektronicznej nową wiadomość e-mail z adresu c.walasek@cdr.gov.pl zawierającą nowe hasło
   6. Ponownie zalogować się używając nowego hasła

 5. Rejestracja planów działalności rolnośrodowiskowej

  Spis treści

  Plan działalności rolnośrodowiskowej może zarejestrować wyłącznie doradca rolnośrodowiskowy, który posiada uprawnienia wg zasad na lata 2007-2013 oraz znajduje się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

  Każdy doradca ma obowiązek zarejestrować wszystkie plany sporządzone dla rolników składających w 2014 r. wnioski o pierwszą płatność rolnośrodowiskową oraz zmiany do planów w terminie do 16 czerwca 2014 r.

  1. Aby wprowadzić nowy plan lub zmiany do własnych, zarejestrowanych planów należy zalogować się wg kroków opisanych w pkt 5 Pomocy
  2. Po zalogowaniu należy kliknąć pozycję Dodaj plan w obszarze menu aby przejść do formularza rejestracji planu
  3. Formularz zawiera następujące pola, należy wypełnić wszystkie zgodnie ze wskazówkami poniżej
   1. Imię rolnika
   2. Nazwisko rolnika/ Nazwa - należy wpisać nazwisko rolnika bądź nazwę w pełnym brzmieniu, jeżeli zostanie wpisana nazwa to pole Imię rolnika pozostaje niewypełnione
   3. Nr identyfikacyjny gospodarstwa
   4. Data sporządzenia planu (RRRR-MM-DD)

    Jeżeli jest to plan dla zobowiązania przejętego od „pierwszego” rolnika przez „drugiego” rolnika, wpisujemy tu datę sporządzenia planu dla „pierwszego” rolnika.

   5. Rok rozpoczęcia realizacji programu przez rolnika (RRRR)

    Jeżeli jest to plan dla zobowiązania przejętego od „pierwszego” rolnika przez „drugiego” rolnika, wpisujemy tu rok przejęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego przez „drugiego” rolnika.

   6. Zaznacz jeżeli ten plan dotyczy kontynuacji zobowiązania innego rolnika – przycisk zaznaczamy wyłącznie wtedy, gdy jest to plan sporządzany w związku ze zmianą posiadacza części lub całego gospodarstwa, w którym realizowany jest program rolnośrodowiskowy (nie na nowe pięć lat). Zaznaczenie tego przycisku łączyć się będzie na ogół z krótszym, niż 5-letni, okresem realizacji Programu w tym gospodarstwie. W przypadku zaznaczenia tego okienka – powierzchnię gospodarstwa i powierzchnię działek rolnych należy wpisać na te lata, w których program będzie realizowany

    Jeżeli w/w okienko nie zostanie zaznaczone, rejestrowany plan jest domyślnie traktowany jako 5-letni, wystarczy wpisać liczbę hektarów (sztuk, metrów bieżących) w roku rozpoczęcia realizacji, a system powtórzy te dane na wszystkie 5 lat po kliknięciu w kolejne pole tekstowe

   7. Łączna powierzchnia gospodarstwa - dane z planu- arkusz og. s 5 tabela „D” Powierzchnia całkowita gospodarstwa
   8. Łączna powierzchnia działek rolnych - dane z planu - arkusz og. s 5 tabela „D” wiersz Razem użytki rolne

    Doradca rolnika, którego gospodarstwo zostało zmniejszone lub przekazane, uwzględnia zmniejszenie liczby hektarów (lub sztuk zwierząt lub metrów bieżących stref) dla odpowiedniego roku w formularzu, w przypadku przekazania całego gospodarstwa liczba hektarów (lub sztuk zwierząt lub metrów bieżących stref) powinna wynosić zero

  4. Wprowadzanie danych dotyczących realizacji Programu rolnośrodowiskowego w gospodarstwie

   Aby wypełnić pola dotyczące liczby hektarów lub sztuk zwierząt, należy wybrać dane dla każdego wariantu z tego roku realizacji planu, kiedy te dane są największe. Np. powierzchnia realizacji wariantów pakietu 8 może być w każdym roku inna, wtedy dla każdego wariantu wybieramy wielkość z tego roku, w którym jego realizacja została zaplanowana na największej powierzchni. Dane wstawiamy tylko dla pierwszego roku realizacji programu. Pozostałe lata, z wyjątkiem pakietu 4,5,6 i 7 wypełnia system.

   Dla pakietów 4,5,6 i 7 doradca wprowadza samodzielnie informację o powierzchni (sztukach zwierząt) na każdy rok.

  5. Dodatkowe informacje dotyczące rejestrowania planów
   1. W części dotyczącej powierzchni pakietów wpisujemy powierzchnię, do której rolnik wnioskuje o płatność z tytułu realizacji tego pakietu
   2. W części dotyczącej realizacji pakietu Rolnictwo ekologiczne wpisujemy (jeżeli występują w okresie realizacji programu) zarówno powierzchnie realizacji wariantów w okresie przestawiania, jak i z certyfikatem zgodności
   3. Jeżeli plan obejmuje pakiet 4 i/lub 5, wpisujemy imię i nazwisko eksperta przyrodniczego oraz datę wykonania dokumentacji przyrodniczej
   4. Jeżeli dokumentacje przyrodnicze wykonywało dla gospodarstwa więcej ekspertów, kolejno wpisujemy ich dane
   5. Kliknięciem Dodaj plan na końcu formularza rejestracji planu rejestrujemy plan w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu doradca ma możliwość poprawienia jak również usunięcia zarejestrowanego planu
  6. Zmiana w zarejestrowanym planie
   1. Należy zalogować się i wyszukać na liście właściwy plan
   2. Kliknąć link Szczegóły wybranego planu aby edytować plan
   3. Otworzy się formularz planu, pola formularza są edytowalne, można zmieniać wartości pól
   4. Po wprowadzeniu poprawek naciskamy przycisk Zapisz zmiany znajdujący się na dole ekranu. Jeżeli zmiany zostaną zapisane, pojawi się komunikat Zmiany zostały zapisane w przeciwnym razie pojawi się komunikat Zmiany nie zostały zapisane
   5. W celu usunięcia planu klikamy na dole ekranu przycisk „Usuń plan”. Po kliknięciu plan zostaje przeniesiony do archiwum oraz usunięty z rejestru doradcy

    Nie wszystkie zmiany dokonywane w planach muszą być rejestrowane

    Obowiązek rejestracji w systemie obejmuje następujące zmiany
    Zwiększenie powierzchni użytków rolnych w pakietach 4 lub 5
    Zamianę pakietu 4. na pakiet 5. lub pakietu 5. na pakiet 4
    Dodanie poszczególnych wariantów pakietu 4 lub pakietu 5
    Zwiększenie powierzchni użytków rolnych i/lub dodanie wariantów w pakiecie 6
    Dodanie wariantu w ramach pakietu 7
    W pozostałych pakietach nie ma obowiązku rejestrowania drobnych zmian powierzchni, wynikających np. z PEG-ów lub związanych ze zmienionym w planie zmianowaniem.

    Rejestracji podlegają też zmiany związane z przeniesieniem zobowiązania rolnośrodowiskowego (całego lub części) pomiędzy rolnikami. Wprowadzenie do planu zmiany podlegającej obowiązkowej rejestracji należy zatwierdzić odpowiednim przyciskiem

  7. Zmiana doradcy dla gospodarstwa realizującego plan
   1. W przypadku, kiedy doradca dokonuje zmian w planie opracowanym wcześniej przez innego doradcę, inaczej mówiąc – rolnik zmienił sobie doradcę - zmiana ta musi zostać zarejestrowana w systemie
   2. Rolnik wraz z nowym doradcą sporządzają i podpisują Formularz zmiany doradcy dla gospodarstwa a następnie przysyłają do CDR w Brwinowie
   3. Administrator z ramienia Centrum zdejmuje plan ze stanu doradcy, który sporządził plan i go zarejestrował. Informacja o tym pojawia się na koncie doradcy, którego plan przekazano. Plan jest przenoszony na stan zgłoszonego w formularzu nowego doradcy. Poprzez łącze Zestawienia użytkownik ma dostęp do podsumowania danych z wykonanych planów

    Każdy zarejestrowany doradca może logować się w systemie dowolną ilość razy, rejestrując za każdym razem dowolną liczbę wykonanych planów

    W systemie odnotowywane są automatycznie daty rejestrowania nowych planów oraz daty wprowadzania zmian do planów

    Listy doradców i ekspertów muszą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w spawie szkoleń dla podmiotów, których dotycza działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dz. U. Nr 89 poz. 545 z późń. zm.), zawierać poza imieniem i nazwiskiem, aktualną informację o miejscu świadczenia usług doradczych oraz o miejscu zatrudnienia lub miejscu zamieszkania. W przypadku osób, co do których Centrum wejdzie w posiadanie wiarygodnych informacji, że nie pracują w miejscu, jakie widnieje w systemie, zastosowana zostanie forma zaliczenia ich do „nieaktywnych”, przez co nie będą widoczni na liście do czasu podania pełnych, aktualnych danych.

    W przypadku wprowadzenia zmiany adresu e-mailowego w formularzu rejestracji, należy w kolejnych logowaniach do systemu używać go jako loginu


 6. Dodatkowe informacje

  Spis treści

  1. Dane wpisane do formularzy weryfikowane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  2. W przypadku niejasności lub niezgodności przesłanych danych pracownicy Centrum kontaktują się z Państwem indywidualnie, używając adresu mailowego zgłoszonego w formularzu rejestracji.
  3. Po pozytywnej weryfikacji danych, nazwisko zgłaszającego się doradcy lub eksperta znajduje się na liście prowadzonej w systemie teleinformatycznym
  4. Doradcy i eksperci otrzymują mailową informację generowaną przez system, o umieszczeniu nazwiska na liście doradców lub ekspertów, zgodnie z wnioskiem wysłanym w formie elektronicznej.
  5. Osoba, która zgłosi tylko dane ogólne, a nie uzupełni formularza dotyczącego uprawnień, po 30 dniach zostanie usunięta z systemu