System teleinformatyczny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie służy do rejestracji planów działalności rolnośrodowiskowej oraz zawiera listy:

  • doradców rolniczych;
  • doradców rolnośrodowiskowych;
  • ekspertów przyrodniczych na potrzeby Programu rolnośrodowiskowego;
  • doradców leśnych.
  • osób upoważnionych do obsługi aplikacji e-wniosek.

Listy są jawne i umożliwiają rolnikom i posiadaczom lasów odszukanie potrzebnych doradców.

W systemie teleinformatycznym rejestrują się osoby posiadające w/w uprawnienia doradcze lub eksperckie. Zarejestrowanie się w systemie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis na listę. Obowiązek złożenia wniosku o wpis na listę oraz obowiązek rejestrowania planów działalności rolnośrodowiskowej wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. nr 89, poz. 545, zm. Dz. U. z 2010 r. nr 3, poz.17 ).

Doradcy rolnośrodowiskowi oraz eksperci przyrodniczy świadczą usługi doradcze dotyczące Programu rolnośrodowiskowego, a od 15 marca 2015 r. również Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne.

Klikając na wybrany rodzaj uprawnień możemy wybrać doradcę lub eksperta podając nazwę miejscowości, albo znaleźć dane do kontaktu z osobą, której nazwisko znamy. Drugim sposobem jest kliknięcie zakładki Szukaj, otwiera się wówczas mapa Polski z podziałem na województwa, później powiaty, w których można znaleźć doradców lub ekspertów wybranej specjalności.

Instrukcja rejestracji doradców i ekspertów przyrodniczych oraz planów działalności rolnośrodowiskowej w systemie teleinformatycznym

Oświadczenie o zmianie doradcy rolnośrodowiskowego dla beneficjenta Programu rolnośrodowiskowego