Szczegółowe dane doradcy

Dane ogólne
Nazwisko
Imie
Miejsce świadczenia usług
Nazwa
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon 1
Telefon 2
Adres e-mail
Województwo
Powiat
Miejsce zatrudnienia
Nazwa zakładu pracy
Ul. zakładu pracy
Nr domu
Kod pocztowy
Poczta
Miejsce pracy
Województwo
Posiadane uprawnienia
Doradca rolniczy
Doradca rolnośrodwiskowy PROW 2007-2013
Doradca rolnośrodwiskowy PROW 2014-2020
Ekspert przyrodniczy ornitolog PROW 2007-2013
Ekspert przyrodniczy botanik PROW 2007-2013
Ekspert przyrodniczy PROW 2014-2020
Doradca leśny
Upr. do obsugi aplikacji e-Wniosek